Polski Czerwony Krzyż OddajKrew.pl

 
 
 

Fundusz pomocy dla honorowych krwiodawców


Szanowni Państwo,

„Fundusz pomocy honorowym krwiodawcom PCK”. Zapraszamy do współpracy firmy odpowiedzialne społecznie i osoby prywatne o „Wielkich Sercach”
 

Cel programu

1.      Celem ogólnym, długofalowym programu jest udzielenie w jak największym stopniu pomocy materialnej honorowym krwiodawcom PCK będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej. Celem szczegółowym, krótkofalowych jest wsparcie honorowych krwiodawców i członków ich rodzin w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz niesienie pomocy medycznej.
 

Adresaci programu

Krwiodawcy to osoby o wyjątkowym poczuciu solidarności społecznej i wrażliwości na potrzeby innych. Dlatego też w sytuacji zagrożenia ich zdrowia bądź życia nie mogą być pozostawieni bez pomocy. W naszym Stowarzyszeniu jest blisko 155.000 honorowych dawców krwi. Wielu z nich oddawał krew przez większość swojego życia. Cały ten czas aż do dnia dzisiejszego ich krew ratuje życie i zdrowie Polakom. Czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, że od 50. lat są ludzie, wolontariusz PCK, którzy pomagają, naszym rodzinom i znajomym.
 
Pomóżmy teraz im, bo bardzo tej pomocy potrzebują.
 
Polski Czerwony Krzyż jako organizacja niosąca pomoc potrzebującym uznała za swój szczególny obowiązek otoczenie opieką tych właśnie skromnych ludzi.
 
Zmiany społeczno ekonomiczne przyczyniły się w ogromnym stopniu do zubożenia społeczeństwa. Krwiodawcy wywodzący się głównie ze środowiska robotniczego
w skutek likwidacji i prywatyzacji zakładów przemysłowych utracili pracę. 
Wprowadzenie reformy służby zdrowia spowodowało znaczne ograniczenie dostępności do opieki medycznej . Wzrost kosztów leczenia w zakładach opieki zdrowotnej /wprowadzenie limitów przyjęć na oddziały szpitalne, ograniczenie planowych zabiegów operacyjnych, wzrost kosztów zakupu sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego i leków/ sprawił, że krwiodawcy utracili poczucie bezpieczeństwa.
 

Jak pomóc ?
 
Jesteśmy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną przez Państwa na nasze konto:
BANK MILLENNIUM S.A. 53 1160 2202 0000 0002 3402 6415
z dopiskiem „Fundusz Pomocy Honorowym Krwiodawcom PCK”.
Dzięki Waszej ofiarności możemy stale pomagać krwiodawcom potrzebującym pomocy.
 

Podziękowania dla darczyńców

      Oficjalne podziękowania z podaniem nazwy firmy ukażą się na stronie głównej PCK www.pck.org.pl oraz na stronie krwiodawstwa PCK www.oddajkrew.pl, a także w wysyłanym cyklicznie do firm i partnerów newsletterze PCK „Troszczymy się”. Logotypy firm, które zechcą współpracować długofalowo zostaną umieszczone na okres współpracy na w.w. stronach.
      Każda firma, która przekazała środki finansowe, lub inną wymaganą pomoc może zgłosić swojego przedstawiciela jako obserwatora obrad Komisji Funduszu. Serdecznie zapraszamy.
 

Formy realizacji programu
 
-          pomoc w uzyskaniu konsultacji medycznej,
-          pomoc w uzyskaniu konsultacji prawnej,
-          pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego / całkowita refundacja kosztów bądź częściowe dofinansowanie /,
-          pomoc w zakupie niezbędnych zalecanych przez lekarza środków medycznych / całkowita refundacja bądź częściowe dofinansowanie /.
 
Działania powyższe realizowane są przy współpracy zarówno instytucji lokalnych jak też i centralnych . Korzystamy z pomocy samorządów terytorialnych, ośrodków pomocy społecznej a także bezpośrednich kontaktów osób mogących przyczynić się do rozwiązania problemu.
Środki finansowe na działalność pozyskiwane są od sponsorów a także z różnych akcji np.: sprzedaży okolicznościowych kart telefonicznych, dotacji celowych, koncertów. 
 

Realizatorzy programu
 
Komisja ds. Funduszu Pomocy HDK PCK
              / wolontariusze tj . 5- ciu członków komisji, w tym lekarz - specjalista    
              dokonujący oceny dokumentacji medycznej/,
              pracownicy etatowi biura ZG PCK odpowiedzialni za dokumentację Funduszu.
      oraz lokalnie
              16 zarządów okręgowych PCK i rad Honorowego Krwiodawstwa,
               pracownicy etatowi poszczególnych jednostek organizacyjnych PCK.
Serdecznie zapraszamy sponsorów na posiedzenia komisji jako obserwatorów pracy komisji.
 

Dokumentacja programu

Zasady działania i przyznawania pomocy w ramach Funduszu określone zostały szczegółowym regulaminem / zatwierdzonym uchwałą Nr 17/94 KRR PCK z dn.14.05.94 r.
Wnioski w sprawie pomocy kierowane są przez właściwe Zarządy Okręgowe PCK.
Dokumenty zawierać muszą :
-          informację o sytuacji finansowej honorowych krwiodawców /potwierdzoną przez powołane do tego służby/,
-          szczegółową dokumentację medyczną, w tym zalecenia lekarza prowadzącego,
-          informację o podjętych dotychczas działaniach,
-          stanowisko i opinię jednostki organizacyjnej kierującej wniosek.
Przyznawana pomoc zarówno w postaci środków finansowych jak i rzeczowych   przekazywana jest za pośrednictwem właściwych zarządów okręgowych PCK.
 
 
Dotykowych informacji z przyjemnością udzieli Państwu:
Renata Kawka – St. Specjalista ds. Krwiodawstwa, działu Programowego Zarządu Głównego PCK: tel. 022-32 61 221, renata.kawka@pck.org.pl